Bewonersorganisatie is zeer betrokken bij de buitenruimte.

Bewonersorganisatie Ommoord heeft als belangrijke taak de buitenruimte van de wijk Ommoord zo optimaal mogelijk te laten zijn voor haar bewoners. Goede contacten met de overheid en de gemeente hebben in het verleden kunnen voorkomen dat er initiatieven, die bij de bewoners op bezwaren stuitten, werden afgezwakt of zelfs werden afgeblazen.
Voor kinderen en ouderen is het van belang dat de Bewonersorganisatie in direct contact blijft met de Gemeente. Door jaarlijks met de Gemeente een Wijkschouw te houden komen er knelpunten aan de orde die de verkeersveiligheid betreffen.

Maar ook het up-to-date houden van speel- en sportveldjes in de wijk moet de veiligheid bevorderen en verpaupering voorkomen.

De snelweg A16 heeft vanuit de bewonersorganisatie al het nodige overleg opgeleverd maar de defintieve aanleg is nu een feit. Het zal door ons op de voet worden gevolgd voor wat betreft luchtkwaliteit en geluidoverlast in de toekomst.
De leefbaarheid van de wijk Ommoord moet zijn gewaarborgd voor de huidige bewoners en voor toekomstige generaties.

Buitenruimtes in Ommoord

Ommoord ligt op de rand tussen stad en land

Van plaggenhut tot hoogbouw

Op de afbeelding hiernaast staat een plaggenhut met haar Plaggenhut inwoners afgebeeld en met op de achtergrond de hoogbouw die ons zo bekend is!
De boeren die in Ommoord woonden en van de gemeente vernamen dat er een nieuwe woonwijk in Ommoord zou worden gebouwd, dachten dat de gemeente niet wijs was geworden. Immers zij wisten dat hun grond ongeschikt was voor bebouwing. Uitgezonderd enkele plaatsen waar kleiplaten lagen en waar hun boerderijen op stonden, De gemeente had echter zijn huiswerk goed gedaan. Onder het veen ligt steviger grond en als de heipalen maar lang genoeg zijn blijven de gebouwen gewoon staan.

De buitenruimte komt tot stand

De Duitse architecte en stedenbouwkundige Lotte Stam-Beese (1903-1988) heeft veel bijgedragen aan de wederopbouw van de naoorlogse Rotterdamse woonwijken waaronder Ommoord. Ommoord wordt gekenmerkt door een binnenste ring van hoogbouw met daaromheen een buitenste ring van laagbouw. De ring van wegen rondom de hoogbouw geeft op vele plaatsen met afslagen toegang tot het binnenste van de ring. Kenmerkend zijn de knikflats en de twee winkelcentra. Lotte Stam-Beese heeft echter veel buitenruimte gecreëerd tussen de flatgebouwen. Deze buitenruimtes zijn opgevuld met veel parkjes, speelplaatsen en bomen.
Ommoord ligt op de grens tussen stad en land en dat is zichtbaar op het Ommoordse Veld met de Rotte als grens.

Een groene buitenruimte zorgt voor leefbaarheid

Ommoord is een groene wijk waarin een wandeling tot verassende ontdekkingen kan leiden. Het bladerdak van de wegen van de ruit zijn een soort groene tunnel die de binnenste ring omsluit. Ook de fietspaden zijn in de groene tunnel opgenomen en maken snelle verbindingen binnen de wijk naar de Hesseplaats en De Binnenhof mogelijk.Groene tunnel

In de herfst dunt het bladerdak snel uit en dan verschijnen de medewerkers van de gemeente om al dat blad te verwijderen. Dit is niet binnen een dag geklaard maar als het is afgerond is de buitenruimte weer veilig en begaanbaar.

Het groene kapitaal van Ommoord

Als mensen zijn we altijd binnen of buiten. Alle gebouwen om ons heen, zijn met elkaar verbonden door de buitenruimte. Buiten verbindt binnen. De overgang en relatie tussen binnen en buiten staat bij Begrazing door schapen

Begrazing buitenruimte
ons centraal tijdens de benadering van een ontwerpopgave. De buitenruimte is daarmee een belangrijke plek.

Ontmoetingsplekken

Buurthuizen, parken en sportaccommodaties, zijn belangrijke broedplaatsen voor burgerinitiatieven. Al Jongeren

Geef jongeren de ruimte
deze ontmoetings- plekken hebben een maatschappelijke functie. Ook jonge kinderen en de jeugd van twaalf tot achttien bewegen zich met name in de buurt waar zij wonen, vooral in de directe woonomgeving

Kindvriendelijk

Kinderen moeten zelfstandig naar school kunnen lopen of fietsen door de route naar de basisschool in de wijk op te Veiligheids bollenpimpen met door de kinderen zelf ontworpen felgekleurde stoeptegels en bollen.
Er moeten voldoende sportveldjes en speelnatuurplekken met speeltoestellen zijn.

Wateroverlast

Het aantal piekbuien neemt toe, vooral in de zomer. De kans dat het in korte tijd heel hard regent of hagelt, is 2 tot 5 keer groter dan in de vorige eeuw. Bij veel regenval is het water niet direct af te voeren. Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor het grondwaterniveau en dus voor droge voeten. Wateroverlast

Wateroverlast

Ouderen
Overgang rollator
Gevaarlijke overgang

In Ommoord wonen relatief veel oudere bewoners. Ongeveer de helft is ouder dan 55 jaar. De buitenruimte is voor ouderen een plek waar zij veilig en optimaal moeten kunnen verblijven. Bankjes, veilige voetpaden en oversteekplaatsen zijn van essentieel belang. Zeker als de rollator noodzakelijk is om de afstanden te overbruggen.

Burgerinitiatief

Bekend in heel Rotterdam is het Opzoomeren. Bewoners komen met initiatieven om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Lief en Leed voor eenzame ouderen, de Schoonmaakbende, tegeltje lichten van de stoep, etc. Hiervoor wordt subsidie beschikbaar gesteld Opzoomeren in Ommoord

Opzoomeren

Kaart met bomen
Kaart zonder bomen

Ommoord met en zonder bomen

Ommoord ziet er vanuit de lucht behoorlijk groen uit. Vooral bomen en struiken zijn in groten getale aanwezig. Ommoord is niet voor niets de groenste wijk in Rotterdam. Al dat groen in de buitenruimte is belangrijk voor de leefbaarheid maar ook om de koelte te bewaren. Door klimaatverandering hebben we soms zeer warme periodes, op die momenten speelt de schaduw van bomen en struiken een cruciale rol in het vasthouden van koelte.
Het mes snijdt aan twee kanten doordat de bomen (bladeren) de koelte vasthouden maar ook door de opame van CO2 door al dat groen.
Om zichtbaar te maken hoeveel bomen en struiken er aanwezig zijn, kunt u kijken op de afbeelding hiernaast.
Ga met de muis over de kaart