A13/A16


Tracébesluit A16 Rotterdam is vastgesteld en heeft ter visie gelegen tot 6-10-2016.

Het “Tracébesluit A16 Rotterdam” heeft tot 6 oktober ter visie gelegen. Tot die datum kon tegen dit besluit een beroep ingediend worden bij de Raad van State door diegenen, die ook een jaar eerder een zienswijze indienden toen het Ontwerp Tracébesluit (OTB) ter visie lag.
Zoals toegelicht in Nieuwsbrief 14 werd in 2015 afgezien van een gezamenlijke zienswijze op het OTB namens het gehele Platform-A13/A16, maar is wel een flink aantal zienswijzen ingediend door de afzonderlijke Platformdeelnemers (zie nieuwsbrief 14). Enkele daarvan zijn nu bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het vastgestelde Tracébesluit. Daaruit bleek namelijk, dat van de ingediende zienswijzen heel weinig is overgenomen.
De Nota van Wijzigingen meldt wel een aantal belangrijke verbeteringen t.o.v. het OTB, zoals 100m tunnelverlenging in het Terbregseveld tot 200m vanaf de Rotte, een 4 meter verlaagde tunnel door het Lage Bergse Bos, die daardoor nu maar 4m boven maaiveld uit steektin plaats van 8m en ook de verlaging met 1,50m van het viaduct over HSL en RandstadRail. Dat zijn echter geen gevolgen van de zienswijzen, maar hetresultaat van bespreking in de gemeenteraad en het daarop gevolgde overleg tussen wethouder en minister in de zomer van 2015 nog vóór het OTB ter visie werd gelegd, maar te laat om daarin nog op te nemen.
demo geluidshinder

Wat is de rol van de Raad van State.

De RvS toetst alleen of aan de wettelijke procedures isvoldaan. Aan wettelijke verplichtingen voor geluid en lucht en de voorgeschreven berekeningswijzewordt naar verwachting wel voldaan. Dat bij die wettelijke normen en die berekeningswijze de nodige kanttekeningen zijn te plaatsen doet daar niets aan af.De RvS beoordeelt alleen of de nu geldende wet goed is toegepast.
Veel zienswijzen op het ontwerp tracébesluit gaan er over dat het met een aantal voorgestelde maatregelen (bovenwettelijk) nog beter kan en dat geen afweging is gemaakt tussen die verbeteringen van de omgevingskwaliteit en de kosten daarvan. Dat zou een politieke afweging moeten zijn. De beoordeling van die zienswijzen is echter een bevoegdheid van de minister en valt niet onder de toetsingstaak van de RvS. Het gaat dus met name om een vrij juridische toetsing ofaan de wettelijk voorgeschreven procedures is voldaan.Voorstellen voor een betere inpassing maken bij de Raad van State weinig kans als aan de wet is voldaan.
De Natuur en Milieufederatie ZH heeft in hun zienswijze we een aantal belangrijke procedurele punten waarop een beroep wellicht wel kans maakt. Daarbij gaat het met name om punten waarin vraagtekens worden gesteld bij de wijze waarop de berekeningen zijn uitgevoerd waarmee nut de noodzaak van de weg wordt aangetoond en om gebreken in de Milieueffectrapportage.Voor die punten is de NMZH in beroep gegaan, met medeondertekening van een aantal in het PlatformA13/A16 deelnemende organisaties: Bewonersorganisaties Ommoord, Terbregge’s Belang en 110-Morgen, de Belangenvereniging Hillegersberg BergseBos en de Stichting RotteVerband. Het beroep is op deze website geplaatst, evenals het beroep, datis opgesteld door de initiatiefnemers van de actiegroep Saldo 010 en is mede ondertekend door de Bewonersorganisaties Ommoord en 110-Morgen.

Verdere procedure volgens planning Rijkswaterstaat

Eind 2016 start de selectieprocedure voor aannemers.
Medio 2017 volgt naar verwachting de uitspraak van de Raad van State.
Als die uitspraak het Tracébesluit handhaaft wil Rijkswaterstaat in 2018 de werkzaamheden starten.
De opening staat nu gepland in 2023.

demo geluidshinder

Laatste berichten BOO


Filter op onderwerpen
Opzoomeren RotsheideProgramma zomer 2017

Binnenkort begint de reeks zomerzondagmiddagconcerten op de Blijde Wei weer. Het programma van deze zomer is nu bekend. Zet de data vast in uw agenda! Muzikaal talent uit Ommoord en directe omgeving presenteert zich ook deze zomer tijdens 5 zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld op kinderboerderij De Blijde Wei. De concerten beginnen om 15.00 uur.
Read MoreDe aanpak van het ‘Lief en Leed Team’ op TV in Nieuwsuur.Lief en Leed verrast bewoners van het Buntgras!

Lief en Leed is een programma van de gemeente Rotterdam om burenhulp te stimuleren en te ondersteunen. Buren gedag zeggen, helpen als buren met zware tassen lopen te sjouwen, post aanpakken, sleutels uitwisselen, samen de straat en de tuin schoonhouden, aardigheid en hulp voorzieke buren, of gewoon jarige buren, burenmantelzorg of een troostend woord. Vanwege
Read MoreOpzoomeren Anatole FranceplaatsLief en Leed in Huis van de Wijk

Het was vroeger zo gewoon burenhulp. Nu zijn er programma’s, zoals het “Lief en Leed” van de Gemeente Rotterdam. Een programma om burenhulp te stimuleren en te ondersteunen. Buren gedag zeggen, helpen als buren met zware tassen lopen te sjouwen, post aanpakken, sleutels uitwisselen, samen de straat en de tuin schoonhouden, aardigheid en hulp voor
Read More